PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


THÔNG BÁO HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA BÌNH DƯƠNG

 

  1. Thay đổi ngày học môn Quan hệ công chúng tại Bình Dương từ ngày 12/1/2014 sang ngày 02/3/2014

  2.  

     

  3. Thay đổi ngày học môn Nghiên cứu marketing tại Bình Dương từ ngày 02/3/2014 sang ngày 03/3/2014

  4. Thay đổi ngày học môn Nguyên lý kế toán tại Vĩnh Long từ ngày 12/1/2014 sang ngày 16/2/2014

  5. Thay đổi ngày học mới của môn Quản trị Marketing tại Vĩnh Long sang ngày 01/3/2014

  6. Bổ sung môn Kế toán ngân hàng (01/3/2014) và Kế toán mỹ (08/3/2014) tại Vĩnh Long

Liên hệ tư vấn