🔔Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Bình Dương thông báo công khai mẫu văn bằng do Trường Đại học Bình Dương phát hành và cấp cho sinh viên, học viên tốt nghiệp tại Trường như sau:

1. Mẫu văn bằng trình độ Đại học phát hành từ 03/02/2016 đến 28/02/2020.

2. Mẫu văn bằng trình độ Đại học phát hành từ 15/5/2020.

3. Mẫu văn bằng trình độ Thạc sĩ phát hành từ 29/6/2018 đến 11/02/2020.

4. Mẫu văn bằng trình độ Thạc sĩ phát hành từ 15/5/2020.

🔰Tất cả văn bằng do Trường Đại học Bình Dương phát hành đều có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ:

🔗https://daotao.bdu.edu.vn/tracuuvb.php

© 2018 - Trường Đại học Bình Dương | All rights reserved.