Kế hoạch xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2015

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và sinh viên trong việc xét, cấp bằng tốt nghiệp năm 2016. Nay, Phòng Đào tạo lập kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp cho tất cả các hệ đào tạo năm 2016 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ

Dự kiến thời gian cấp bằng

           Đợt 1: 07/3-11/3

           Đợt 2: 09/5-13/5

           Đợt 3: 04/7-08/7

           Đợt 4: 05/9-09/9

           Đợt 5: 07/11-11/11

         Đợt 1: Giữa tháng 5

         Đợt 2: Giữa tháng 7

         Đợt 3: Giữa tháng 9

         Đợt 4: Giữa tháng 11

         Đợt 5: Giữa tháng 1/2017

Phòng Đào tạo cùng nhà trường sẽ tổ chức 2 đợt lễ trao bằng trong năm vào tháng 7 và tháng 11. Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp theo thông báo của phòng Đào tạo.

Phòng Đào tạo kính trình Phó chủ tịch hội đồng quản trị – Phó hiệu trưởng thường trực xem xét và chấp thuận để các đơn vị có liên quan căn cứ vào kế hoạch này triển khai các kế hoạch chi tiết để thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo quá trình xét, cấp bằng tốt nghiệp được chính xác và nhanh chóng.

Trân trọng.!.

0274 3837103