PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Thời Khóa Biểu

Để tra cứu Thời khóa biểu bạn cần nhập đầy đủ thông tin cần thiết sau đây : Mã số sinh viên, Mã an toàn...

captcha
Mã môn Nhóm Tên môn học Tín chỉ Mức học phí HP/TC Học phí MH Thứ Tiết học Thời gian học Phòng học

GHI CHÚ
Tiết học 12345----------: bắt đầu từ 07h 00.
Tiết học -----67890-----: bắt đầu từ 13h 00.
Tiết học ----------12345: bắt đầu từ 17h 45.


Mức học phí 1 : lý thuyết.
Mức học phí 2 : lý thuyết và thực hành.
Mức học phí 3 : thực hành.