GIỚI THIỆU phòng quản lý đào tạo và công tác sinh viên

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3837 103; Email: daotao@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Được thành lập ngày 24/9/1997.

c. Chức năng nhiệm vụ: Phòng Đào tạo có chức năng tư vấn giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý việc triển khai các kế hoạch giảng dạy và học tập, kiểm tra thi, tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của phòng Đào tạo:

– Hàng năm trên cơ sở quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng có nhiệm vụ tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu và quy mô đào tạo hệ chính quy đã được HĐQT thông qua theo đúng quy chế.

– Lập và tổng hợp kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, kế hoạch thi, kiểm tra. Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên, tổ chức triển khai quản lý chương trình giảng dạy các môn chung bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý thống nhất hồ sơ hợp đồng giảng dạy của cán bộ giảng dạy thỉnh giảng và cơ hữu.

– Tập hợp và quản lý kế hoạch thi, kiểm tra, tốt nghiệp, lập kế hoạch phân phối phòng học, làm thủ tục cho sinh viên tạm dừng học, lưu ban theo quy chế đào tạo.

– Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập.

– Tổ chức xét tốt nghiệp, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tổ chức quản lý việc cấp phát các văn bằng chứng chỉ trong phạm vi quyền hạn được phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục.

– Tổ chức biên tập Kim chỉ nam của trường và chịu trách nhiệm biên tập, phân phối theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tập hợp, xử lý, thống kê, lưu trữ các thông tin về học vụ, tổng hợp các báo cáo tổng kết về công tác đào tạo theo định kỳ (học kỳ và năm học) báo cáo cho Hiệu trưởng.

– Phòng Đào tạo quản lý thống nhất công tác đào tạo trong toàn trường, hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ trợ lý giáo vụ các khoa.

– Cấp thẻ sinh viên cho những học viên trúng tuyển vào Nhà trường

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

TS. Nguyễn Văn Lụa Trưởng phòng Từ 2000 – 6/2001

2

TS. Nguyễn Tấn Tuấn Trưởng phòng Từ 2001 – 01/2002

3

PGS.TS. Nguyễn Hồng Đào Trưởng phòng Từ 2002 – 2005

4

TS. Cao Việt Hiếu Trưởng phòng Từ 2005 – đến nay

5

TS. Võ Văn Việt Phó Trưởng phòng thường trực Từ 2013 – 2020

6

ThS. Lê Thành Long Phó Trưởng phòng Từ 2006 – T12/2013

7

Ông Nguyễn Minh Tùng Phó Trưởng phòng Từ 2013 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Cao Việt Hiếu Trưởng phòng

2

Ông Nguyễn Minh Tùng Phó Trưởng phòng

=====================

Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên | Trường Đại học Bình Dương
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Số điện thoại: 0274 3 837 103
Email: daotao@bdu.edu.vn