PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thời gian nghỉ lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) đối với học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:
1. Học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) từ ngày 29/04/2019 (thứ hai) đến hết ngày 01/05/2019 (thứ tư).
2. Học viên, sinh viên, học sinh trở lại học tập từ ngày 02/05/2019 (thứ năm).
* Các lớp học trùng vào thời gian nghỉ lễ sẽ được tổ chức học bù vào các buổi tiếp theo.

Thông báo đến học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./.

Liên hệ tư vấn