PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


I.     Đối tượng thu: Sinh viên thuộc tất cả các lớp Đại học Liên thông khóa 10;11;12
II.    Mức học phí:
Căn cứ Quyết định số 478/QĐ – ĐHBD, ngày 13 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Bình dương Năm học 2018-2019 cụ thể như sau:     
                                                                                                                         (đvt: đồng)
 

STT LỚP MÔN HỌC MÃ MÔN SỐ TÍN CHỈ MỨC THU TỔNG
1 16LTK0002 16LTK0091 Nghiệp vụ ngân hàng TM FIB0163 3 1.050.000 1.050.000
2 17LCK0002
17LCK0091
Chuyên đề tốt nghiệp ACT02710 10 4000.000 4000.000
3 17LCQ0002
17LCQ0091
Chuyên đề tốt nghiệp BUS04610 10 4000.000 4000.000
4 18LTK0001 Kinh tế vĩ mô ECO0063 3 1.050.000 5.250.000
5 Toán cao cấp C2 MAT0083 3 1.050.000
6 Kế toán tài chính 2 ACT0072 2 700.000
7 Thẩm định giá bất động sản ACT0222 2 700.000
8 Những NLCB của CN Mác Lê Nin POL0025 5 1.750.000
 III.
   Thời gian và địa điểm đóng học phí:
  • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/03/2019
  • Địa điểm: Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương
Vậy đề nghị sinh viên các lớp nêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này. Nếu sinh viên đóng học phí trễ sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần.
Trân trọng./.
      

Liên hệ tư vấn