PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 hai (02) ngày, từ ngày 31/12/2018 (thứ 2) đến hết ngày 01/1/2019 (thứ 3).
Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh trở lại giảng dạy, học tập bình thường vào ngày 02/1/2018 (thứ 4).

Thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./.

 

Liên hệ tư vấn