PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo

Danh sách đủ điều kiện đủ điều kiện xét tốt nghiệp của các hệ Liên thông - Văn bằng 2 - Vừa làm Vừa học

Danh sách không đủ điều kiện đủ điều kiện xét tốt nghiệp của các hệ Liên thông - Văn bằng 2 - Vừa làm Vừa học
Thời gian sinh viên phản hồi là 07 ngày từ ngày đăng thông báo.( từ ngày 27/07/2018 đến ngày 03/08/2018).
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Thầy Nguyễn Thiện Đông. Số điện thoại: 02743.822.058 - nội bộ (107).
Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn