PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Thời gian tối đa là 1 tuần kể từ khi bộ phận xét Tốt nghiệp đăng thông báo trên webside Nhà Trường( không kể ngày lễ hay cuối tuần). Nếu không anh/ chị nào thắc mắc và phản hồi, thì bộ phận xét Tốt nghiệp sẽ xét dựa theo chương trình hệ thống đưa ra.Cảm ơn!

Liên hệ tư vấn