Chương trình đào tạo Vừa làm vừa học

STT  Ngành đào tạo Ngày cập nhật Ghi chú
10  Ngành Xã hội học TẢI FILE    
9  Ngành Việt Nam họcTẢI FILE    
8  Ngành Văn học TẢI FILE    
7  Ngành Luật kinh tế TẢI FILE    
6 Ngành Kế toán – TẢI FILE    
5  Ngành Điện, Điện tử – TẢI FILE    
4  Ngành Kế toán – TẢI FILE    
3  Ngành Công nghệ thông tin – TẢI FILE    
2  Ngành Công nghệ sinh học – TẢI FILE    
1 Ngành Xây dựng – TẢI FILE    

 

0274 3837103