Chương trình đào tạo Đại học từ xa

STT  Ngành đào tạo Ngày cập nhật Ghi chú
5  Ngành Luật Kinh tế – TẢI FILE  2016  
4  Ngành Kế toán – TẢI FILE  2016  
3  Chương trình đào tạo hệ từ xa ngành Kế toán TẢI FILE  2014  
2  Chương trình đào tạo hệ từ xa ngành Luật Kinh tế TẢI FILE  2014  
1 Chương trình đào tạo hệ từ xa ngành Kế toán TẢI FILE  2014  

 

0274 3837103