Chương trình đào tạo Đại học liên thông

STT  Ngành đào tạo Ngày cập nhật Ghi chú
6 Ngành Điện – Điện tử (Hệ Liên thông) – Tải file 29.3.2016  
5 Ngành Kế toán (Hệ Liên thông)    
4 Ngành Công nghệ thông tin (Hệ Liên thông)    
3 Ngành xây dựng (Hệ Liên thông)    
2 Chương trình đào tạo Liên thông theo niên chế từ Cao đẳng lên Đại học.    
1 Chương trình đào tạo liên thông theo tín chỉ    

 

0274 3837103