PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Thông báo nghỉ đột xuất

Môn học: Chủ nghĩa Mác - Lênin

Nhóm: 01.03.05

Ngày nghỉ: 28/03; 29/03 và 30/03/2017

Giảng viên: Thầy Lê Quang Tự

Liên hệ tư vấn