PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng thi của các môn thi tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:
Chuyển các buổi có lịch thi sử dụng phòng dãy C sang các dãy phòng học A, B, E, HHT (Hoàng Hoa Thám).
Phòng thi cụ thể sinh viên xem lịch thi hàng tuần tại website
daotao.bdu.edu.vn.

Liên hệ tư vấn