Văn bản – Biểu mẫu (Cập nhật năm 2022)

TT Tên văn bản File văn bản Lưu đồ hướng dẫn quy trình thực hiện
1 Giấy xác nhận vay vốn Tải về Xem hướng dẫn
2 Phiếu yêu cầu cấp giấy xác nhận NVQS – BTHSHC Tải về Xem hướng dẫn
3 Chứng nhận sinh viên Tải về Xem hướng dẫn
4 Đơn xin Chuyển ngành Tải về Xem hướng dẫn
5 Đơn xin Chuyển khoa Tải về Xem hướng dẫn
6 Đơn xin Chuyển điểm, miễn điểm Tải về Xem hướng dẫn
7 Đơn xin Thôi học – Bảo lưu Tải về Xem hướng dẫn
8 Đơn xin Vắng thi – Nghỉ học Tải về Xem hướng dẫn
9 Đơn xin Hoãn thi Tải về Xem hướng dẫn
10 Đơn xin Hủy học phần Tải về Xem hướng dẫn
11 Đơn xin Gia hạn học phí Tải về Xem hướng dẫn
12 Đơn xin Nhập học Tải về Xem hướng dẫn
13 Đơn xin Đăng ký môn học bổ sung Tải về Xem hướng dẫn
14 Đơn xin Chỉnh sửa điểm Tải về Xem hướng dẫn
15 Đơn xin Chuyển trường Tải về Xem hướng dẫn
16 Đơn xin Chuyển hệ Tải về Xem hướng dẫn
17 Đơn xin xét Môn học tương đương Tải về Xem hướng dẫn
18 Đơn xin Xác nhận ngành nghề nặng nhọc, độc hại Tải về Xem hướng dẫn
19 Đơn xin Cấp bù tiền miễn, giảm học phí Tải về Xem hướng dẫn
20 Đơn xin Xác nhận phòng LĐ-TBXH Tải về Xem hướng dẫn
21 Thông tin in bằng tốt nghiệp Tải về
0274 3837103