PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Thông báo cập nhật Thời khóa biểu GDQP-AN đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019
Phòng Đào tạo thông báo cập nhật Thời khóa biểu GDQP-AN đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019.
Sinh viên tải Thời khóa biểu về và xem cẩn thận các lưu ý, ghi chú và tham gia lớp học đầy đủ (tải TKB tại đây)./.

 

Liên hệ tư vấn