PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký môn học (ĐKMH) đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối với môn giáo dục Quốc phòng -  an ninh: Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tất cả các ngành (tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương).
2. Đối với các môn học lại nhu cầu: Sinh viên đã học và thi đánh giá kết quả học tập nhưng chưa đạt có nhu cầu đăng ký học lại theo nhu cầu.

II. MÔN HỌC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Giáo dục quốc phòng-an ninh khóa tuyển năm 2017 trở về trước
TT Mã môn Tên môn học Tín chỉ Mức thu học phí
1 MIL0013 Giáo dục QP - an ninh 1(*) 3 Lý thuyết
2 MIL0022 Giáo dục QP - an ninh 2(*) 2 Lý thuyết
3 MIL0033 Giáo dục QP - an ninh 3(*) 3 Lý thuyết và thực hành
 
2. Giáo dục quốc phòng-an ninh khóa tuyển năm 2018
TT Mã môn Tên môn học Tín chỉ Mức thu học phí
1 MIL0042 Giáo dục QP - an ninh 1(*) 2 Lý thuyết
2 MIL0052 Giáo dục QP - an ninh 2(*) 2 Lý thuyết
3 MIL0063 Giáo dục QP - an ninh 3(*) 3 Lý thuyết và thực hành
4 MIL0071 Giáo dục QP - an ninh 4(*) 1 Thực hành
 
3. Các môn học sinh viên có nguyện vọng học lại theo nhu cầu* (sinh viên xem mã môn bằng cách tra cứu bảng điểm tại Cổng thông tin sinh viên).
* Chỉ áp dụng đối với các trường hợp sinh viên đã từng học qua môn học có nhu cầu đăng ký và kết quả thi môn học đó chưa đạt.

III. KẾ HOẠCH CHUNG

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Sinh viên thực hiện đăng ký môn học trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên. Trong đó:
a. Sinh viên xem hướng dẫn cách đăng ký các học phần Giáo dục quốc phòng tại địa chỉ sau:

http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44
b. Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký môn học các môn học lại theo nhu cầu tại địa chỉ sau:
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=9
Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019
(Cổng thông tin sinh viên sẽ mở chức năng đăng ký môn học từ 11 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút trong thời gian tổ chức đăng ký)
2 Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách. Trong đó:
a. Chia danh sách các đợt học Giáo dục quốc phòng an ninh.
b. Kiểm tra dữ liệu sinh viên đăng ký học lại theo nhu cầu.
Từ ngày 30/03/2019 đến ngày 07/04/2019
3 Sinh viên cập nhật thời khóa biểu hoặc lịch thi tại Cổng thông tin sinh viên. Trong đó:
a.  Giáo dục quốc phòng sẽ chia thành 02 đợt học chính và 01 đợt dự trữ.
+ Đợt 1 học từ ngày 01/07/2019 đến ngày 21/07/2019;
+ Đợt 2 học từ ngày 22/07/2019 đến ngày 11/08/2019;
+ Đợt 3 học từ ngày 12/08/2019 đến ngày 01/09/2019.
b. Lịch thi hoặc thời khóa biểu các môn học lại theo nhu cầu (sinh viên xem hướng dẫn tại phụ lục 1).
Từ ngày 08/04/2019
4 Sinh viên nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019.
 
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 06/05/2019
Trường hợp sinh viên chưa có khả năng hoàn thành học phí đúng thời gian quy định có thể xin gia hạn học phí đến 16 giờ 00 phút ngày 06/06/2019 (sinh viên phải nộp đơn xin gia hạn trong giờ hành chính ngày 06/05/2019 về phòng Đào tạo để theo dõi).
5 Thời gian bắt đầu học kỳ 3 năm học 2018-2019 Từ ngày 01/07/2019
 
IV. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Trợ lý sinh viên, Trợ lý giáo vụ hỗ trợ tư vấn sinh viên lập kế hoạch học tập và chọn môn học.
Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp thu học phí theo đúng thời gian quy định.

V. LƯU Ý
1. Những sinh viên không ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham dự lớp học và thi kết thúc môn học.
2. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng địa chỉ email do nhà trường cấp để phục hồi lại mật khẩu (mọi thắc mắc về email do nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email
hotro@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).
3. Sinh viên cần liên hệ Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn.
4. Sinh viên có thể chọn một trong ba cách để hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ:
Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính-Kế toán của trường Đại học Bình Dương.
Cách 2: Chuyển khoản học phí qua ngân hàng.
Cách 3: Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin (thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại trường Đại học Bình Dương.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ điện thoại 0274 3835014 (gặp cô Huỳnh Thị Kim Vấn).
5. Trong và sau thời gian thực hiện đăng ký môn học sinh viên cần in và lưu kết quả đăng ký môn học và thời khóa biểu đã đăng ký để đối chiếu khi cần thiết.
6. Thời gian tính điểm tích lũy giờ thư viện học kỳ 3 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 01/07/2019.
Mọi thắc mắc về giờ thư viện sinh viên liên hệ trực tiếp Thư viện -Tư liệu để được hỗ trợ.

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XEM THỜI KHÓA BIỂU HOẶC LỊCH THI MÔN HỌC LẠI THEO NHU CẦU

I. Điều kiện đăng ký, tổ chức môn học lại theo nhu cầu
Môn học có số lượng sinh viên đăng ký dưới 35 sinh viên/ nhóm sẽ tự ôn tập theo đề cương đã học, sinh viên tham khảo thêm tài liệu tại Thư viện-Tư liệu. Các môn đặc thù như Giáo dục thể chất, thực hành, thực tập, tốt nghiệp, kỹ năng sẽ tổ chức lớp theo quy định hiện hành. Sinh viên cần cân nhắc thật cẩn thận về kiến thức và khả năng trước khi đăng ký. Nếu sinh viên không đảm bảo kiến thức có thể đợi các đợt mở môn học lại ghép ở các học kỳ tiếp theo.
Chỉ áp dụng đối với các trường hợp sinh viên đã từng học qua môn học có nhu cầu đăng ký và kết quả thi môn học đó chưa đạt.

II. Các bước thực hiện đăng ký, xem thời khóa biểu hoặc lịch thi
Bước 1: Sinh viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=9
Bước 2: Sinh viên xem thời khóa biểu (nếu môn học đủ số lượng tổ chức lớp) hoặc lịch thi, cụ thể như sau:
1. Xem thời khóa biểu như hướng dẫn tại địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=69
2. Trường hợp môn học không đủ số lượng tổ chức lớp học, sinh viên sẽ cập nhật các mốc thời gian sau:
+ Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 16/06/2019: Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị chuyên trách bố trí lịch thi môn học lại theo nhu cầu.
+ Từ ngày 17/06/2019: Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên, website phòng Đào tạo (daotao.bdu.edu.vn), website Trung tâm Đảm bảo chất lượng (ttkt.bdu.edu.vn) để xem lịch thi.
+ Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 14/07/2019: Sinh viên tham dự kỳ thi môn học lại theo nhu cầu.
Sinh viên xem tài liệu hướng dẫn cách xem lịch thi tại Cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=70
Bước 3: Sau khi tham dự kỳ thi môn học lại theo nhu cầu, sinh viên thường xuyên truy cập website Trung tâm Đảm bảo chất lượng (ttkt.bdu.edu.vn) để xem kết quả kỳ thi.
Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời./.

Liên hệ tư vấn