PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào Tạo - Đại Học Bình Dương thông báo:


KẾ HOẠCH ÔN TẬP TỔNG HỢP HK1 2014-2015 (cập nhật 02/12/2014) -
file đính kèm

(Lưu ý : đây là lich dự kiến cần xem lại thông tin ngày học và thi trước khi ôn và thi trên website để cập nhật lại nếu có thay đổi )Liên hệ tư vấn