PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


 QUYẾT ĐỊNH
 
V/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên
 
 cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
___________________
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
 
Căn cứ quyết định số 791/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường Đại học dân lập;
Căn cứ Quyết định số 72/2003/QĐ-ĐHDLBD ngày 27/12/2003 của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Dân lập Bình Dương;
Căn cứ Quy chế  Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay ban hành chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ, Tin họccho sinh viênhệ chính quy,học theo học chế tín chỉ, cụ thể:
- Sinh viên không thuộc ngành ngôn ngữ phải đạt trình độ tiếng Anh theo chuẩn sau:  TOEFL 400, TOEIC 400, IELTS 4.0 do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS)  cấp.  Hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương do Viện BOLT, Đại học Bình Dương xác nhận.
- Sinh viên không thuộc ngành Công nghệ thông tin phải đạt trình độ tin học tương đương chứng chỉ A quốc gia do trường Đại học Bình Dương tổ chức sát hạch.
Sinh viên hệ chính quy học theo học chế tín chỉ của trường Đại học Bình Dương chỉ được xét và công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện được nêu tại điều 27 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (được ban hành kèm theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT), đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học nêu trên.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực đối với tất cả sinh viên Đại học, cao đẳng hệ chính quy, học theo học chế tín chỉ của trường Đại học Bình Dương trúng tuyển từ năm 2013 trở đi.
Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 Hiệu trưởng (đã ký)

Liên hệ tư vấn