PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch chi tiết đăng ký môn học của các khóa đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
TT Khóa Ngày đăng ký
1 Khóa tuyển từ năm 2013 đến năm 2014 03/12/2018
2 Khóa tuyển năm 2015 04/12/2018
2 Khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2017 05/12/2018 đến 06/12/2018
3 Khóa tuyển năm 2018 07/12/2018
4 Thời gian đăng ký chung các khóa 08/12/2018 đến 09/12/2018
5 Thời gian đăng ký bổ sung (các khóa đăng ký chung) 14/12/2018 đến 16/12/2018
 
Ghi chú:
Nhà trường mở Cổng thông tin sinh viên đăng ký từ 11 giờ đến 21 giờ trong thời gian tổ chức đăng ký.
Sinh viên nộp học phí từ ngày 24/12/2018 đến 18/1/2019 (sinh viên nộp đơn gia hạn học phí trong ngày 24/12/2018 tại phòng Đào tạo; thời gian tối đa được phép gia hạn học phí đến 16h ngày 18/2/2019; xem chi tiết tại sv.bdu.edu.vn).
Sinh viên chọn 1 trong 3 hình thức nộp học phí: nộp tiền mặt trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng hoặc thanh toán qua máy POS tại trường (xem chi tiết tại sv.bdu.edu.vn).

Liên hệ tư vấn