PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nội dung như sau:

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc cấp địa chỉ email sinh viên cho sinh viên trúng tuyển năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được cấp email: Sinh viên trúng tuyển năm 2018 đã hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019.

2. Tên email được cấp có dạng: mssv@stdudent.bdu.edu.vn (trong đó: mssv là Mã số sinh viên; sinh viên xem mã số sinh viên trên hóa đơn học phí).

3. Mật khẩu email: mật khẩu mặc định là mã số sinh viên (sinh viên bắt buộc thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên).

Sinh viên truy cập địa chỉ: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2588 để xem hướng dẫn cách sử dụng email.

Đề nghị tất cả sinh viên cập nhật và thực hiện nghiêm túc./.

 
 

Liên hệ tư vấn