PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nay phòng Đào Tạo thông báo lịch thi kết thúc môn  Kỹ năng võ thuật tự vệ  cho  sinh viên  thuộc  nhóm 04, nhóm 05, nhóm 06 như sau:

     Thời gian thi :

·          Tối  thứ 2 : Bắt đầu lúc 17h30 ngày 18/12/2017. Nhóm thi 06

·          Tối  thứ 5 : Bắt đầu lúc 17h30 ngày 21/12/2017. Nhóm thi 04

·          Tối  thứ 6 : Bắt đầu lúc 17h30 ngày 22/12/2017. Nhóm thi 05

     Phòng thi :  Tại vị trí đã học

Đề nghị sinh viên 03 nhóm thực hiện theo thông báo trên. Phòng đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp vắng thi.

Liên hệ tư vấn