PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nay phòng Đào Tạo thông báo tới các bạn sinh viên đã học môn Chủ nghĩa Mác -Lê nin  của Thầy Lê Quang Tự như sau:

1. Sinh viên học môn Chủ nghĩa Mác Lê thuộc nhóm 01.03.05 của Thầy Lê Quang Tự sẽ hủy lịch thi ngày 16/07/2017.

2. Sinh viên thuộc nhóm 01.03.05 môn Chủ nghĩa Mác Lê của Thầy Lê Quang Tự sẽ học bổ sung sau khi sinh viên kết thúc học Giáo dục quốc phòng.

Đề nghị các bạn sinh viên cập nhật thông báo trên.

Liên hệ tư vấn