PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi ngày thi môn Mô phỏng kế toán nhóm 02 từ ngày 25/04/2017 sang ngày 12/05/2017.

Thời gian thi: 17 giờ00

Phòng thi: PM4 (phòng máy 4).

Đề nghị tất cả sinh viên thuộc nhóm 02 môn Mô phỏng kế toán cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn