PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo

Môn học :  Sáng -Toán cao cấp A2 và  Chiều -Toán cao cấp C2

Giảng viên : Thầy Nguyễn Trí Thành

Nhóm : 02

Ngày nghỉ : 11/03/2017 và 25/03/2017  ( Cả ngày)

 

Liên hệ tư vấn