PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo
Nhóm 02.
Môn: Toán cao cấp A2
Thầy Nguyễn Trí Thành
Ngày nghỉ: Sáng 11/03/2017 và sáng 25/03/2017
Phòng: AI.1

Đề nghị tất cả sinh viên cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn