PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo
Nhóm TINCH1.
Môn: Đại cương lịch sử việt nam
Thầy Nguyễn Đức Quân
Chuyển buổi sáng ngày 25/02/2017 từ AII.2 sang E01
Đề nghị tất cả sinh viên cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn