PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân năm học 2016 như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên trúng tuyển năm 2016 (Đại học khóa 19, Cao đẳng khóa 14).
2. Thời gian học: Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016 (xem thời khóa biểu đính kèm).
3. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (0650 3821315).

Thời khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân năm học 2016

Liên hệ tư vấn