PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi môn Kinh tế lượng (031003014) nhóm học lại HLGE cụ thể như sau:
Ngày thi cũ: 18/05/16 (lúc 07 giờ).
Ngày thi mới: 31/05/16 (lúc 17 giờ 30).

Phòng thi: C01

Danh sách sinh viên dự thi đính kèm. Đề nghị tất cả sinh viên có tên trong danh sách cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn