PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch xét đủ điều kiện (bổ sung) dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học Liên thông ngành Kế toán lớp 11LTK0001, 11LTK0002 và trả nợ; bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 12LCK0002, 12LCK0003, 12LTCK001.

Kế hoạch cụ thể như sau:

1.         Thời gian dự kiến công bố Danh sách đủ điều kiện (bổ sung) dự thi tốt nghiệp/ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: ngày 15/10/2014 (Sau thời gian này Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp bổ sung danh sách).

2.         Thời gian dự kiến nộp lệ phí thi tốt nghiệp/ bảo vệ khóa luận (bổ sung): Từ ngày 15/10/2014 đến 22/10/2014.

3.         Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp lớp 11LTK0001, 11LTK0002 và trả nợ: Ngày 26/10/2014.

4.         Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 12LCK0002, 12LCK0003, 12LTCK001: 26/10/2014.

Liên hệ tư vấn