PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo có chức năng tư vấn giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý việc triển khai các kế hoạch giảng dạy và học tập, kiểm tra thi, tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của phòng Đào tạo:

 

 • Hàng năm trên cơ sở quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng có nhiệm vụ tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu và quy mô đào tạo hệ chính quy đã được HĐQT thông qua theo đúng quy chế.
 • Lập và tổng hợp kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, kế hoạch thi, kiểm tra. Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên, tổ chức triển khai quản lý chương trình giảng dạy các môn chung bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý thống nhất hồ sơ hợp đồng giảng dạy của cán bộ giảng dạy thỉnh giảng và cơ hữu.
 • Tập hợp và quản lý kế hoạch thi, kiểm tra, tốt nghiệp, lập kế hoạch phân phối phòng học, làm thủ tục cho sinh viên tạm dừng học, lưu ban theo quy chế đào tạo.
 • Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập.
 • Tổ chức xét tốt nghiệp, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tổ chức quản lý việc cấp phát các văn bằng chứng chỉ trong phạm vi quyền hạn được phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Luật Giáo dục.
 • Tổ chức biên tập Kim chỉ nam của trường và chịu trách nhiệm biên tập và phân phối theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tập hợp, xử lý, thống kê, lưu trữ các thông tin về học vụ, tổng hợp các báo cáo tổng kết về công tác đào tạo theo định kỳ (học kỳ và năm học) báo cáo cho Hiệu trưởng.
 • Phòng Đào tạo quản lý thống nhất công tác đào tạo trong toàn trường, hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ trợ lý giáo vụ các khoa.
 • Cấp thẻ sinh viên cho những học viên trúng tuyển vào trường

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 • TS. Nguyễn Văn LụaNguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2000 – 6/2001
 • TS. Nguyễn Tấn TuấnNguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2001 – 01/2002
 • PGS.TS. Nguyễn Hồng ĐàoNguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2002 – 2005
 • TS. Cao Việt Hiếu    Trưởng phòng Đào tạo từ năm 2005 đến nay

Liên hệ tư vấn